Provozní řád ukládacích schránek Penguin Box režim „Zasílatelství“

I. Úvodní ustanovení 

 1. Společnost Penguin Box s.r.o., sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 05770670 (dále též jen „provozovatel“ nebo Zasílatel) tímto provozním řádem upravuje podmínky používání ukládacích schránek Penguin Box a Penguin Mini. Tento provozní řád je součástí smlouvy mezi Příkazcem a Zasílatelem.
 2. Ukládací schránky Penguin Box a Penguin Mini jsou zařízením pro krátkodobé uložení movitých věcí. Jejich konstrukce a vybavení umožňuje uložení a vyzvednutí movitých věcí a platbu za využití Penguin boxů bez přímé účasti zaměstnanců provozovatele. Jde tedy o formu samoobslužného provozu zařízení pro uložení a vyzvednutí movitých věcí.
 3. Součástí Zasílatelské smlouvy mezi je závazek provozovatele umožnit Příkazci a Příjemci uložení movitých věci (Zásilek) do uzamykatelné Schránky na časově omezený úsek a umožnit vyzvednutí uložené movité věci (Zásilky).
 4. Partnerské výdejny jsou kamenné prodejny partnerských společností, které umožňují krátkodobé uložení a vyzvednutí movitých věcí za přímé účasti zaměstnanců dané prodejny.
 5. Smlouva mezi Příkazcem a Zasílatelem je uzavírána způsobem dle Všeobecných obchodních podmínek Zasílatele.
 6. Slova s prvním velkým písmenem v textu mají svůj definovaný význam ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

II. Popis ukládacích schránek Penguin Box a Penguin Mini, přípustnost a omezení charakteru uložených věcí 

 1. Ukládací schránky Penguin Box a Penguin Mini jsou kovové skříňky, které umožňují vložení movité věci, uzavření skříňky a její uzamčení a odemčení elektronicky ovládaným zámkem.
 2. Použitý materiál na výrobu skříněk, robustnost zámků a pantů má omezenou odolnost proti násilnému vniknutí neoprávněných osob. Schránky tedy neplní funkci bezpečnostních schránek a nejsou určeny pro ukládání cenných věcí nebo věcí vyšší hodnoty než je částka 20.000,- Kč a ani věcí zvláštní obliby ve smyslu ustanovení § 492 občanského zákoníku.
 3. Do Schránek je zakázáno ukládat věci vymezené v dokumentu „Zboží vyloučené z přepravy

 

III. Vložení věci do schránky, vyzvednutí ze schránky

 1. Osoba, která má zájem o využití služeb Penguin Box a Penguin Mini jako Příkazce se nemusí nejdříve registrovat na Webových stránkách www.penguinbox.cz v obslužné Aplikaci. Nicméně plná funkcionalita včetně prodlužování rezervací je dostupná pouze po registraci.
 2. Před vložením věci musí Příkazce prostřednictvím Aplikace na Webových stránkách vystavit elektronickou objednávku obstarání přepravy. Přitom postupuje podle Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Ovládání otevření a zavření dvířek Schránky je prováděno 
  a) pokud obsahuje zařízení dotykovou obrazovku - prostřednictvím ovládacího dotykového panelu umístěného v přední části Penguin Boxu za použití údajů získaných při vystavení objednávky obstarání přepravy
  b) pokud neobsahuje zařízení dotykovou obrazovku -  prostřednictvím mobilní aplikace za využití vlastního mobilního zařízení s bluetooth, podrobnější návod dostupný na penguinbox.cz/app
 4. Z přepravy jsou vyloučeny Zásilky, které jsou uvedeny v dokumentu nazvaném „Zboží vyloučené z přepravy“.
 5. K přepravě není možné přijmout Zásilky, které nevyhovují podmínkám uvedeným v dokumentu nazvaném „Velikost a hmotnost zásilek“.
 6. Zásilky musí být zabaleny a označeny v souladu s požadavky uvedenými v dokumentu nazvaným „Požadavky na balení a označování zásilek“.
 7. Před zahájením vkládání Zásilky do Penguin Boxu nebo Penguin Mini si Příkazce zkontroluje, že disponuje údaji zaslanými Aplikací na jeho emailovou adresu nebo mobilní telefon formou SMS zpráv. Jedná se o tyto údaje:
  • číslo zakázky (ID)
  • umístění Penguin Boxu (Penguin Mini) pro uložení zásilky a číslo přidělené Schránky
  • PIN kód (nebo elektronický klíč v mobilní aplikaci) k otevření přidělené Schránky pro uložení Zásilky
  • Rezervační lhůta
 8. Postup pro vložení Zásilky do Schránky v režimu Zasílatelstí: 
  a) pokud obsahuje zařízení dotykovou obrazovku
  • Příkazce vyhledá konkrétní Penguin Box (Penguin Mini), kde bude vkládat Zásilku
  • Příkazce na dotykovém panelu provede volbu jazyka.
  • Příkazce na dotykovém panelu zadá přidělený PIN
  • Aplikace otevře přidělenou Schránku v Penguin Boxu
  • Zákazník vloží ukládanou věc do Schránky
  • Zákazník zavře dvířka Schránky, mírným tlakem na dvířka Schránky dojde k jejich automatickému uzamčení.
  • Aplikace po vložení Zásilky do cílové Schránky odešle údaje Příjemci zásilky nezbytné pro vyzvednutí Zásilky
  • Vložení Zásilky do Schránky je Příkazce povinen učinit v Rezervační lhůtě. Rezervační lhůtu si může prodloužit postupem dle Všeobecných obchodních podmínek.

   b) pokud neobsahuje zařízení dotykovou obrazovku
  • Příkazce na svém chytrém zařízení v mobilní aplikaci skontroluje přidělený elektronický klíč (vyžaduje se připojení k internetu, registrace a přihlášení se stejnou e-mailovou adresou jako byla provedena objednávka)
  • Příkazce vyhledá konkrétní Penguin Box (Penguin Mini), kde bude vkládat Zásilku
  • Příkazce v mobilní aplikaci stiskne ikonu daného elektronického klíče
  • Aplikace otevře přidělenou Schránku v Penguin Boxu (Penguin Mini)
  • Zákazník vloží ukládanou věc do Schránky
  • Zákazník zavře dvířka Schránky, mírným tlakem na dvířka Schránky dojde k jejich automatickému uzamčení.
  • Aplikace po vložení Zásilky do cílové Schránky odešle údaje Příjemci zásilky nezbytné pro vyzvednutí Zásilky
  • Vložení Zásilky do Schránky je Příkazce povinen učinit v Rezervační lhůtě. Rezervační lhůtu si může prodloužit postupem dle Všeobecných obchodních podmínek.
    
 9. Prodloužení Rezervační lhůty
  Prodloužení Rezervační lhůty pro vložení Zásilky do Schránky je možné po přihlášení na Webových stránkách v Aplikaci v sekci „Moje balíčky“ registrovaným Příkazcem nebo v rámci Sledování zásilky i nepřihlášeným uživatelem. Příkazce zvolí volbu prodloužit lhůtu u dané zásilky a bude vyzván k úhradě ceny za prodloužení lhůty dle ceníku. Prodloužit Rezervační lhůtu je možné pouze jednou v čase aktuální platné Rezervační lhůty a to maximálně o 4 hodiny
   
 10. Postup pro vyjmutí věci z Penguin boxu v režimu Zasílatelství:
  a) pokud obsahuje zařízení dotykovou obrazovku
  • Před zahájením vyjmutí Zásilky z Penguin Boxu si Příjemce zkontroluje, že disponuje údaji zaslanými Aplikací na jeho emailovou adresu nebo mobilní telefon formou SMS zpráv pro vyzvednutí zásilky. Jedná se o tyto údaje:
   • umístění Penguin Boxu a číslo Schránky se Zásilkou připravenou k vyzvednutí
   • PIN kód pro otevření Schránky
   • číslo zakázky (ID)
   • Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky, která činí 24 hodin od vložení Zásilky Zasílatelem do Místa určení
   • odkaz na Provozní řád Penguin Box – režim Zasílatelství.
  • Příjemce vyhledá konkrétní Penguin Box, kde bude vyzvedávat Zásilku
  • Příjemce na ovládacím panelu zadá PIN kód pro vyzvednutí zásilky
  • Potvrzením správného kódu dojde k otevření dvířek Schránky a Příjemce si může Zásilku ze Schránky vyzvednout.
  • Po vyjmutí Zásilky ze Schránky Příjemce uzavře dvířka Schránky mírným tlakem na stěnu dvířek.
  • Vyzvednutí Zásilky ze Schránky je Příjemce povinen učinit ve Lhůtě pro vyzvednutí Zásilky. Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky si může Příjemce i Příkazce prodloužit postupem dle Všeobecných obchodních podmínek.

   b) pokud neobsahuje zařízení dotykovou obrazovku
  • Před zahájením vyjmutí Zásilky z Penguin Boxu si Příjemce zkontroluje, že disponuje údaji pro vyzvednutí zásilky zaslanými Aplikací na jeho emailovou adresu nebo mobilní telefon formou SMS zpráv a údaji zaslanými na jeho účet do mobilní aplikace. Jedná se o tyto údaje:
   • umístění Penguin Boxu (Penguin Mini) a číslo Schránky se Zásilkou připravenou k vyzvednutí
   • elektronický klíč v mobilní aplikaci
   • číslo zakázky (ID)
   • Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky, která činí 24 hodin od vložení Zásilky Zasílatelem do Místa určení
   • odkaz na Provozní řád Penguin Box – režim Zasílatelství.
  • Příjemce vyhledá konkrétní Penguin Box (Penguin Mini), kde bude vyzvedávat Zásilku
  • Příjemce na svém mobilním zařízení zapne bluetooth a v mobilní aplikaci stiskne ikonu daného elektronického klíče
  • Potvrzením správného kódu dojde k otevření dvířek Schránky a Příjemce si může Zásilku ze Schránky vyzvednout.
  • Po vyjmutí Zásilky ze Schránky Příjemce uzavře dvířka Schránky mírným tlakem na stěnu dvířek.
  • Vyzvednutí Zásilky ze Schránky je Příjemce povinen učinit ve Lhůtě pro vyzvednutí Zásilky. Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky si může Příjemce i Příkazce prodloužit postupem dle Všeobecných obchodních podmínek.
 11. Zapomenutí nebo ztráta údajů pro vložení Zásilky  
  Příkazce je povinen chránit přidělené údaje pro vložení Zásilky před zneužitím. V případě, že údaje pro vložení Zásilky ztratí nebo zapomene, může Příkazce požádat o jejich opětovné zaslání technickou podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 12. Zapomenutí nebo ztráta údajů pro vyzvednutí Zásilky  
  Příjemce je povinen chránit přidělené údaje pro vyzvednutí Zásilky před zneužitím. V případě, že údaje pro vyzvednutí Zásilky ztratí nebo zapomene, může požádat Příkazce o jejich opětovné zaslání technickou podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Jeli Příjemce registrován v Aplikaci, může požádat o opětovné zaslání údajů pro vyzvednutí Zásilky i Příjemce.
 13. Nevyzvednutá Zásilka 
  Jestliže v Penguin Boxu (Penguin Mini, Partnerské Výdejny) zůstane i po Lhůtě pro vyzvednutí Zásilka nevyzvednutá Příjemcem, pak Zasílatel vrátí tuto Zásilku do stejného Penguin Boxu (Penguin Mini, Partnerské Výdejny), do které Příkazce Zásilku vkládal. Zasílatel není přitom povinen garantovat čas dodání. Zasílatel po vrácení Zásilky do výchozího Penguin boxu odešle Příkazci informace k vyzvednutí Zásilky a údaje k provedení úhrady za vrácení Zásilky dle ceníku. Jestliže si Příkazce vrácenou Zásilku v Lhůtě pro vyzvednutí Zásilky nevyzvedne, stává se ze Zásilky Nevyzvednutá Zásilka.
 14. Nedoručitelná Zásilka 
  Jestliže Zasílatel při otevření Schránky při doručování Zásilky do jiného Penguin Boxu (Penguin Mini, Partnerské Výdejny) zjistí, že Zásilka není označena číslem zásilky (ID), pak Zasílatel není schopen doručit Zásilku Příjemci. Z takové neoznačené Zásilky se stává Nedoručitelná Zásilka.
 15. Prodloužení Lhůty pro vyzvednutí Zásilky 
  Prodloužení Lhůty pro vyzvednutí Zásilky ze Schránky je možné po přihlášení na Webových stránkách v Aplikaci v sekci „Moje balíčky“ registrovaným Příkazcem nebo registrovaným Příjemcem nebo v rámci Sledování zásilky i neregistrovaným uživatelem. Příkazce nebo Příjemce zvolí volbu prodloužit lhůtu u dané zásilky a bude vyzván k úhradě ceny za prodloužení lhůty dle ceníku. Prodloužit Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky je možné maximálně:
  a) jednou o 24 hodin - v případě uložení zásilky v Penguin Boxu (nebo Penguin Mini)
  b) třikrát, vždy o 24 hodin - v případě uložení zásilky na Partnerské výdejně
  a to pouze v čase aktuální platné Lhůty pro vyzvednutí Zásilky.
 16. Prodej a likvidace Nedoručitelných nebo Nevyzvednutých zásilek. 
  V případě vzniku Nedoručitelené nebo Nevyzvednuté Zásilky bude postupováno takto:
  • Zasílatel Schránku otevře, uloženou Zásilku zapíše do protokolu, do kterého poznamená datum, číslo zakázky (je-li uvedeno), jména příjemce
  • Příkazce i Příjemce bude o vyzvednutí Zásilky vyrozuměn na emailovou adresu a číslo telefonu, které Příkazce uvedl při uložení věci.
  • Věci budou uloženy ve sběrném skladu po dobu 2 měsíců ode dne jejich vyzvednutí ze Schránky Zasílatelem.
  • Pokud se ve lhůtě 2 měsíců o uloženou zásilku přihlásí oprávněná osoba, bude jí Zásilka vydán ve sběrném místě proti úhradě nákladů dle ceníku Zasílatele.
  • Po uplynutí lhůty 2 měsíců bude Zásilka otevřena, zpeněžitelné věci prodány, výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladů spojených se skladováním věci. Nezpeněžitelné věci budou zlikvidovány. O prodeji a likvidaci věcí bude proveden záznam do protokolu.

 

IV. Další podmínky provozování a používání Penguin boxů 

 1. Ukládací schránka Penguin Mini je zpravidla umístěna a užívána na základě Smlouvy o výpujčce mezi Zasílatelem a Příkazcem, který vystupuje zejména jako vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti, na které je schránka Penguin Mini umístěna. Takový Příkazce užívá Ukladací schárnku Penguin Mini sám, no je také oprávněn umožnit užívání ukládací schránky Penguin Mini a přístup do ní třetím osobám, a to formou jednorazového přístupu a / anebo formou tzv. permanentního přístupu dle informací uvedených v návodě na použití ukládací schránky Penguin Mini, v manuálu k ní anebo na Webových stránkách. V takovém případě Zasílatel žádným zpúsobem neurčí za případné poškození ukládací schránky Penguin Mini, odcizení jejího obsahu, ani za další případné s tím sovisející škody. Umožnění přístupu do ukládací schránky Penguin Mini třetím osobám zavazuje Příkazce nést odpovědnost za veškeré s tím spojené rizika.
 2. Zasílatel upozorňuje Příjemce i Příkazce, že prostor Penguin Boxu je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Plnění informační povinnosti GPDR je obsahem samostatného dokumentu.
 3. Příjemce nebo Příkazce odpovídá Zasílateli za škodu způsobenou nesprávnou manipulací s Penguin Boxem, Schránkami a jejich dvířky, stejně jako za škodu způsobenou jejich znečištěním nebo poškozením.
 4. Příkazce odpovídá Zasílateli za škodu způsobenou věcmi, jejichž uložení v Penguin boxu je zakázáno, nebo jejichž uložení do Penguin boxu je zjevně nevhodné.
 5. Je zakázáno násilné otevření uzamčené Schránky. 
 6. Zasílatel odpovídá Příkazci za škodu na Zásilce, pokud škoda vznikla chybou na straně Zasílatele nebo jím provozovaného systému. Náhrada za škodu na uložených věcech se omezuje částkou ve výši 20.000,- Kč. Náhrada za škody na věci, jejichž uložení v Penguin boxu je zakázáno, je vyloučena. Vyloučena je také náhrada škody související se ztrátou nebo poškozením uložených věcí, jako je například ušlý zisk, ztráta příležitosti, propadnutí jízdenek, letenek. Příkazce je povinen při uplatnění požadavku na náhradu škody prokázat, jaké věci a v jaké ceně byly ve Schránce uloženy.
 7. Příjemce nebo Příkazce je povinen nahlásit provozovateli na lince helpdesk možné zneužití PIN kódu pro otevření Schránky. Zasílatel neodpovídá za škodu na Zásilce nebo za jejich ztrátu, jestliže byl při otevření Schránky použit platný kód a zákazník možnost zneužití kódu Zasílateli nenahlásil a to před jeho neoprávněným užitím.
 8. V případě, že má Zasílatel důvodné podezření, že jsou ve Schránce uloženy věci, jejichž uložení do Schránky je zakázáno nebo v případě hrozící škody, je Zasílatel oprávněn Schránku otevřít, Zásilku vyjmout a uložit ve sběrném skladu. V takovém případě otevření Schránky je postupováno obdobně jako při „Nevyzvednutí uložené věci“.
 9. Právní vztahy vzniklé při provozování a používání Penguin Boxů se řídí českým právem. V případě sporů, kde nebude možné dosažení dohody, jsou pro jejich řešení příslušné soudy České republiky
 10. Mimosoudní způsob řešení sporů, Reklamace, Odstoupení od smlouvy 
  Informace o mimosoudním řešením sporů, odstoupení od smlouvy a postup při reklamaci je součástí Všeobecných obchodních podmínek.
 11. Helpdesk je provozován na telefonním čísle +420 702 00 13 14 v době od 7:00 do 19:00 případně na emailu info@penguinbox.cz

 

Platnost od 15.4.2023

 

« Zpět na právní dokumenty

info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14