Všeobecné obchodní podmínky Penguin Logistic režim „Zasílatelství“

I. Vymezení základních pojmů. 

Zasílatel je společnost Penguin Box s.r.o., sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 05770670. 

Příkazce je subjekt, který se Zasílatelem uzavřel zasílatelskou smlouvu postupem dle těchto Všeobecných obchodních podmínek .

Příjemce je subjekt, kterého Příkazce označil jako osobu, které má být zásilka doručena nebo si má zásilku vyzvednout z Penguin Boxu. 

Místo doručení je adresa Příjemce nebo konkrétní Penguin Box, do kterého má být Zásilka dodána pro její následné vyzvednutí Příjemcem. 

Zásilka je movitá věc určená k přepravě. Zásilka musí splňovat podmínky uvedené v dokumentech „Požadavky na balení a označování zásilek“, „Zboží vyloučené z přepravy“ a „Velikost a hmotnost zásilek“, které jsou umístěny na Webových stránkách a jsou přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Penguin Box je technické zařízení s možností solárního napájení pro krátkodobé uložení movitých věcí - zásilek. Jejich konstrukce a vybavení umožňuje uložení a vyzvednutí Zásilek z Penguin Boxů bez přímé účasti zaměstnanců Zasílatele. Jde tedy o formu samoobslužného zařízení pro uložení a vyzvednutí movitých věcí. Osoby, zejména Příkazce a Příjemce, se při manipulaci s Penguin Boxem řídí „Provozním řádem Penguin Box“, který je umístěn na Webových stránkách a je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Penguin Mini  je technické zařízení pro krátkodobé uložení movitých věcí - zásilek. Jejich konstrukce a vybavení umožňuje uložení a vyzvednutí Zásilek. Penguin Boxů bez přímé účasti zaměstnanců Zasílatele. Jde tedy o formu samoobslužného zařízení pro uložení a vyzvednutí movitých věcí. Od Penguin Boxu se liší zejména nižším počtem schránek (spravidla 1 ks) a možností výhradního privátního využití majitelem nemovitosti, na které je umístěno, nebo osobami, které majitel přístupem pověří. Osoby, zejména Příkazce a Příjemce, se při manipulaci s Penguin Boxem řídí „Provozním řádem Penguin Box“, který je umístěn na Webových stránkách a je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Partnerská výdejna je kamenná prodejna partnerské společnosti Zasílatele, jejíž zaměstnanci zajišťují uložení a vyzvednutí Zásilek. Jde tedy o formu místa s obsluhou pro uložení a vyzvednutí movitých věcí. Osoby, zejména Příkazce a Příjemce, se při manipulaci se Zásilkami na Partnerské výdejně řídí „Provozním řádem Penguin Box“, který je umístěn na Webových stránkách a je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

Schránka je oddělený prostor v Penguin Boxu, který je uzavřen dvířky. Dvířka schránky (jejich odemčení a uzamčení) jsou dálkově ovladatelná nezávisle na ostatních schránkách v Penguin Boxu. 

Dopravce je subjekt odlišný od Zasílatele, který na základě smlouvy o přepravě zajišťuje pro Zasílatele přepravu zásilek.

Zasílatelská smlouva je smlouva uzavřená mezi Zasílatelem a Příkazcem elektronickou formou na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), o obstaráním přepravy věci. Zkráceně může být též používán též pojem Smlouva. 

Individuální zasílatelská smlouva je smlouva uzavřená písemnou nebo elektronickou formou mezi Zasílatelem a Příkazcem, kterou jsou sjednány individuální podmínky pro uzavírání jednotlivých Zasílatelských smluv mezi Zasílatelem a Příkazci, kteří jsou podnikateli. 

Provozní řád Penguin Box – Režim „Zasílatelství“ je samostatným dokumentem popisujícím způsob používání Penguin Boxu Příkazcem a Příjemcem a kterým jsou osoby manipulující s Penguin Boxem povinny se řídit. 

Aplikace je software provozovaný Zasílatelem pro obsluhu systému Penguin Boxů, komunikaci Zasílatele s Příkazci a Příjemci, uzavírání Zasílatelských smluv, sledování Zásilek a reklamace. 

Mobilní aplikace je aplikace určena k otevírání schránek na zařízeních Penguin Box a Penguin Mini v případě, že jejich součástí není dotykový display. Mobilní aplikaci je možné si bezplatně stáhnout z Google Play a App Store, odkazy ke stažení jsou umístěny na webové stránce penguinbox.cz/app

Rezervační lhůta je datem a časem vymezený okamžik, kdy je ještě možné vložit do Schránky Zásilku po uzavření Zasílatelské smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.  

Lhůta pro vyzvednutí je datem a časem vymezený okamžik, kdy je ještě možné vyzvednout Zásilku Příjemcem ze Schránky v Místě doručení. 

Webové stránky jsou dálkové přístupné informace na adrese www.penguinbox.cz .

 

II. Předmět Smlouvy 

 1. Předmětem smlouvy uzavírané mezi Příkazcem a Zasílatelem je zasílatelská smlouva uzavřená podle §2471 a následujících Občanského zákoníku, tedy závazek Zasílatele obstarat Příkazci přepravu Zásilky z určitého místa na jiné určité místo, případně i obstarat a nebo provést úkony s přepravou související a Příkazce se zavazuje zaplatit Zasílateli odměnu.
 2. I když bude z objednávky zasílatelských služeb vyplývat, že místo odeslání Zásilky a Místo doručení Zásilky je stejné, použijí se na uzavřený smluvní vztah tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. Zasílatel přijme k obstarání přepravy pouze Zásilky vyhovující těmto Všeobecným podmínkám. Zasílatel má právo bez jakýchkoliv sankcí odmítnout obstarání přepravy Zásilek podle svého uvážení, zejména s ohledem na charakter přepravované věci. Přitom Zasílatel neodpovídá za škodu, která odmítnutím obstarání přepravy může vzniknout osobě požadující obstarání přepravy nebo jiné osobě.
 4. Podle Všeobecných obchodních podmínek v tomto znění je možné objednání obstarání přepravy pouze pro případy, kdy místem odeslání Zásilky je výhradně Penguin Box, Penguin Mini nebo Partnerská výdejna a místem doručení je buď Penguin Box, Penguin Mini, Partnerská výdejna nebo adresa Příjemce. Příkazce výslovně souhlasí s tím, že doručení Zásilky Příjemci je splněno dodáním Zásilky do Místa určení.

III. Uzavření Smlouvy 

 1. Před provedením první objednávky obstarání přepravy není zájemce o obstarání přepravy povinen provést registraci svojí osoby na Webových stránkách a za použití Aplikace. Nicméně plná funkcionalita včetně prodlužování rezervací je dostupná pouze registrovanému uživateli. Pro provedení identifikace registrující se osoby je vyžadováno při registraci zadání telefonního čísla registrující se osoby. Ověření totožnosti registrující se osoby bude realizováno prostřednictvím zprávy SMS. 
   
 2. V případě zpřístupnění ze strany Zasílatele může Příkazce využít i uživatelský účet vytvořený u služeb provozovaných partnery Zasílatele. Na tuto možnost bude Příkazce Zasílatelem upozorněn.
   
 3. Zasilatel může Příkazci umožnit, aby svůj uživatelský účet propojil s jiným uživatelským účtem zřízeným ve službách provozovaných partnery Zasílatele nebo Zasílatelem. Zasílatel je v případě propojení účtu povinen souhlasit s obchodním podmínkami všech webových stránek, jejich uživatelské účty budou propojeny. Propojení musí Příkazce odsouhlasit.
   
 4. Za využití služeb Zasilatele může registrovaný Příkazce obdržet běžné kredity, které může následně využívat v dalších službách provozovaných partnery Zasílatele v rámci propojených účtů dle jejich podmínek.
   
 5. Zasílatelská Smlouva bude uzavřena tímto způsobem a postupem:

a) Příkazce se přihlásí na Webové stránky zadáním registrovaného jména a hesla nebo zvolí postup bez registrace
b) Příkazce provede v Aplikaci volbu Podání Zásilky, čímž zahájí vystavení objednávky přepravy 
c) Příkazce vyplní otevřený webový interaktiví formulář, kde již jsou předvyplněny údaje o Příkazci a dále: 

 • zvolí velikost Schránky v závislosti na velikosti Zásilky
 • zvolí místo předání Zásilky k přepravě: výběrem z aktuálně dostupných Penguin Boxů (Penguin Mini nebo Partnerských výdejen) a Schránek podle velikosti Zásilky provede volbu místa předání zásilky k obstarání přepravy. Místem předání Zásilky k obstarání přepravy je výhradně Penguin Box, Penguin Mini nebo Partnerská výdejna
 • zvolí Místo doručení Zásilky jednou z těchto možností:
  • výběrem z aktuálně dostupných Penguin Boxů (Penguin Mini nebo Partnerských výdejen) a Schránek podle velikosti Zásilky provede volbu Místa doručení Zásilky Příjemci. Místem doručení Zásilky je v tomto případě výhradně Penguin Box, Penguin Mini nebo Partnerská výdejna
  • Zadáním doručovací adresy Příjemce v České republice.

d) Aplikace podle zvoleného a dostupného Penguin Boxu nebo adresy Příjemce vyplní za Příkazce formulář objednávky pro obstarání přepravy Zásilky a informuje Příkazce o ceně za obstarání přepravy podle aktuálního ceníku dostupného na Webových stránkách 
e) Příkazce v tomto okamžiku provede kontrolu zadaných údajů a má možnost je ve smyslu ustanovení §1826 občanského zákoníku změnit. Pokud s údaji vyplněnými v objednávce souhlasí, provede její odeslání Zasílateli formou klepnutí na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Před tím musí Příkazce zaškrtnout pole „Souhlasím se zněním Všeobecných obchodních podmínek“ a zaškrtnout pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“  
f) Aplikace vystaví dle zadaných údajů objednávku a Příkazce je vyzván Aplikací k provedení úhrady odměny Zasílatele za obstarání přepravy. Úhrada ceny za obstarání přepravy je možná pouze platební kartou. 
g) Aplikace vygeneruje číslo zakázky (ID) a zobrazí Příkazci webovu stránku s přijetím objednávky a uvedením čísla zakázky a Rezervační lhůty.  

Potvrzením úhrady odměny Příkazce za předchozí realizace všech bodů uvedených v tomto článku v bodech a) až g) je uzavřena Zasílatelská smlouva mezi Příkazcem a Zasílatelem. 

Potrvrzením o uzavření Zasílatelské smlouvy je emailová zpráva a/nebo SMS zpráva doručená Aplikací Příkazci, která obsahuje: 

 • číslo zakázky (ID)
 • umístění Penguin Boxu pro uložení zásilky a číslo přidělené Schránky
 • PIN kód k otevření přidělené Schránky pro uložení Zásilky nebo webový odkaz na instrukce k použití mobilní aplikace k otevření přidělené Schránky pro uložení Zásilky a přidělení klíče v mobilní aplikaci
 • Rezervační lhůtu 
   

6. Možnost odstoupení od smlouvy: 
Příkazce provedením úhrady ceny za uložení věci dává Zasílateli pokyn, aby začal plnit sjednanou službu obstarání přepravy věci bezodkladně, odstoupení od Smlouvy tedy není až na dále uvedenou výjimku přípustné. Za odstoupení od smlouvy se považuje nevložení Zásilky Příkazcem do Schránky v Rezervační lhůtě. 

 

IV. Postup Příkazce po uzavření Zasílatelské smlouvy 

 1. Po uzavření Zasílatelské smlouvy Příkazce vloží v Rezervační lhůtě Zásilku do Schránky příslušného Penguin Boxu, Penguin Mini nebo Partnerské výdejny. První Rezervační lhůta činí 8 hodin od odeslání objednávky, Partnerské prodejny vyjímaje, u kterých činí první Rezervační lhůta až 72 hodin. Rezervační lhůta může být 1krát prodloužena k žádosti registrovaného Příkazce postupem dle článku VII. těchto podmínek.
 2. Při manipulaci s Penguin Boxem a Penguin Mini při vkládání Zásilky se Příkazce řídí Provozním řádem Penguin Box – režim Zasílatelství.
 3. V případě, že Příkazce nevloží Zásilku do Schránky dle objednávky v Rezervační lhůtě, má se za to, že Příkazce od uzavřené Zasílatelské smlouvy odstoupil. S ohledem na skutečnost, že Zasílatel již pro Příkazce Schránku rezervoval a neuzavřel Zasílatelskou smlouvu s jiným zájemcem, vzniká Zasílateli nárok na storno poplatek ve výši zaplacené odměny za obstarání přepravy, na jehož úhradu se použije zaplacená odměna za obstarání přepravy, která se důvodů na straně Příkazce neuskutečnila.
 4. Po provedení přepravy Zásilky Zasílatelem do Místa určení a vložení Zásilky do Schránky v příslušném Penguin Boxu, Penguin Mini nebo Partnerské výdejně vygeneruje Aplikace PIN kód (nebo přístupový klíč do mobilní aplikace) pro vyzvednutí nebo převzetí Zásilky Příjemcem. 
  Aplikace následně zašle formou emailové nebo SMS zprávy Příjemci tyto informace:
  a) V případě doručení do Penguin Boxu s dotykovou obrazovkou nebo Partnerské výdejny
  • umístění Penguin Boxu nebo Partnerské výdejny se Zásilkou připravenou k vyzvednutí
  • jméno Příkazce
  • PIN kód pro otevření Schránky / převzetí Zásilky
  • číslo zakázky (ID)
  • Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky, která činí 24 hodin od vložení Zásilky Zasílatelem do Místa určení a může být prodloužena postupem dle článku VII. těchto podmínek. Partnerské výdejny vyjímaje, kde činí lhůta pro vyzvednutí Zásilky 168 hodin od doručení Zásilky Zasílatelem do Místa určení.
  • odkaz na Webové stránky, kde je umístěn Provozní řád Penguin Box – režim Zasílatelství.

   b)  V případě doručení do Penguin Boxu bez dotykové obrazovky nebo Penguin Mini
  • umístění Penguin Boxu nebo Penguin Mini se Zásilkou připravenou k vyzvednutí
  • jméno Příkazce
  • instrukce ke stažení a použití mobilní aplikace k otevření schránky (klíč k otevření se zobrazí v mobilní aplikaci na základě e-mailové adresy Příjemce, kterou se do aplikace registruje)
  • číslo zakázky (ID)
  • Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky, která činí 24 hodin od vložení Zásilky Zasílatelem do Místa určení a může být prodloužena postupem dle článku VII. těchto podmínek.
  • odkaz na Webové stránky, kde je umístěn Provozní řád Penguin Box – režim Zasílatelství.

   c) V případě doručení na adresu Příjemce
   • předpokládaný termín doručení zásilky
   • jméno Příkazce
   • PIN pro převzetí zásilky
   • číslo zakázky (ID)
   • odkaz na Webové stránky, kde je umístěn Provozní řád Penguin Box – 
    režim Zasílatelství
     
 5. Příkazce je oprávněn uhradit část odměny Zasílatele prostřednictvím běžných  kreditů v hodnotě 10 běžných kreditů = 1 Kč. Běžné kredity Zasílatel získal například v rámci partnerských služeb a v rámci propojených účtů. Maximální výše úhrady prostřednictvím běžných kreditů je celková odměna minus 1,- Kč. To znamená, že minimálně 1,- Kč z odměny musí Zasilatel uhradit prostřednictvím platebních služeb, jak je sjednáno v těchto podmínkách.

 

V. Postup Příjemce pro vyzvednutí nebo převzetí Zásilky 

 1. Příjemce se v případě vyzvednutí v Penguin Boxu nebo Penguin Mini po získání zprávy o Zásilce připravené k vyzvednutí řídí Provozním řádem Penguin Box – režim Zasílatelství a to za pomocí údajů, které obdržel na svůj mobilní telefon formou SMS zprávy nebo na svoji emailovou adresu.
 2. Příjemce je pro převzetí Zásilky povinen sdělit řidiči (kurýrovi) nebo obsluze Partnerské výdejny PIN pro převzetí Zásilky, který mu byl zaslán ze strany Zasílatele, jinak mu nebude Zásilka předána. Převzít Zásilku může i jiná osoba než Příjemce, pokud zná PIN pro převzetí Zásilky.
 3. V případě, že Příjemce nebude Zasilatelem na adrese pro doručení zastižen a nepodaří se mu Zásilku doručit, provede Zasílatel v následujících dnech další pokus o doručení. V případě, že nebude úspěšný ani druhý pokus o doručení, považuje se Zásilka za nedoručitelnou a bude vrácena Příkazci do stejného Penguin Boxu, do kterého Příkazce Zásilku vkládal. Dále bude postupováno 
  postupem dle čl. VII, odst. 2 a 4 Všeobecných podmínek pro Nevyzvednuté zásilky.

 

VI. Omezení kladené na Zásilky 

 1. Z přepravy jsou vyloučeny Zásilky, které jsou uvedeny v příloze těchto podmínek nazvané „Zboží vyloučené z přepravy“.
 2. K přepravě není možné přijmout Zásilky, které nevyhovují podmínkám uvedeným v v příloze těchto podmínek nazvané „Velikost a hmotnost zásilek“.
 3. Zásilky musí být zabaleny a označeny v souladu s požadavky uvedenými v příloze těchto podmínek nazvané „Požadavky na balení a označování zásilek“.
 4. Za účelem zjištění, zda se jedná o Zásilku, která je vyloučena z přepravy, je Zasílatel v případě podezření oprávněn kdykoli Zásilku včetně jejího obsahu zkontrolovat a to i jejím otevřením. O tom bude Zasílatelem vyhotoven protokol a Příkazce bude o provedené kontrole Zásilky informován.
 5. V případě zásilek vyloučených z přepravy je Zasílatel oprávněn:
  • odmítnout převzetí Zásilky k přepravě a požadovat po Příkazci náklady na obstarání marné přepravy
  • Zásilku vrátit Příkazci, případně uskladnit k vyzvednutí Příkazcem, na náklady Příkazce,
  • Zásilku doručit bez vyrozumění Příkazce a následně na Příkazci požadovat příslušnou úhradu svých zvýšených nákladů,
  • Zásilku na náklady Příkazce zlikvidovat, jestliže takový postup vyžaduje charakter zásilky a odvrácení hrozící škody či ohrožení,
  • požadovat po Příkazci náhradu škody vzniklé na jiných Zásilkách, majetku Zasílatele nebo třetích osob

 

VII. Nedoručitelné zásilky, nevyzvednuté zásilky 

 1. Nedoručitelná zásilka 
  Jestliže Zasílatel při otevření Schránky při doručování Zásilky do jiného Penguin Boxu, Penguin Mini, Partnerské výdejny nebo na adresu Příjemce zjistí, že Zásilka není označena číslem zásilky (ID), pak Zasílatel není schopen doručit Zásilku Příjemci. Z takové neoznačené Zásilky se stává Nedoručitelná Zásilka.
 2. Nevyzvednutá zásilka 
  Jestliže v Penguin Boxu, Penguin Mini nebo Partnerské výdejně zůstane i po Lhůtě pro vyzvednutí Zásilka nevyzvednutá Příjemcem, pak Zasílatel vrátí tuto Zásilku do stejného Penguin Boxu, Penguin Mini nebo Partnerské výdejny do které Příkazce Zásilku vkládal. Zasílatel není přitom povinen garantovat čas dodání. Zasílatel po vrácení Zásilky do výchozího Penguin Boxu, Penguin Mini nebo Partnerské výdejny odešle Příkazci informace k vyzvednutí Zásilky a údaje k provedení úhrady za vrácení Zásilky dle ceníku. Jestliže si Příkazce vrácenou Zásilku v Lhůtě pro vyzvednutí Zásilky nevyzvedne, stává se ze Zásilky Nevyzvednutá Zásilka
 3. Prodloužení Rezervační lhůty a Lhůty pro vyzvednutí Zásilky 
  Prodloužení Rezervační lhůty pro vložení Zásilky do Schránky je možné po přihlášení na Webových stránkách v Aplikaci v sekci „Moje balíčky“ registrovaným Příkazcem nebo v rámci Sledování zásilky i neregistrovaným uživatelem. Příkazce zvolí volbu prodloužit lhůtu u dané zásilky a bude vyzván k úhradě ceny za prodloužení lhůty dle ceníku. Prodloužit Rezervační lhůtu je možné pouze jednou v čase aktuální platné Rezervační lhůty a to maximálně o 4 hodiny.
  Prodloužení Lhůty pro vyzvednutí Zásilky ze Schránky je možné po přihlášení na Webových stránkách v Aplikaci v sekci „Moje balíčky“ registrovaným Příkazcem nebo registrovaným Příjemcem nebo v rámci Sledování zásilky i neregistrovaným uživatelem. Příkazce nebo Příjemce zvolí volbu prodloužit lhůtu u dané zásilky a bude vyzván k úhradě ceny za prodloužení lhůty dle ceníku. Prodloužit Lhůtu pro vyzvednutí Zásilky je možné pouze v čase aktuální platné Lhůty pro vyzvednutí Zásilky a to maximálně šestkrát, vždy o 24 hodin.
 4. Prodej a likvidace Nedoručitelných nebo Nevyzvednutých zásilek. 
  V případě vzniku Nedoručitelené nebo Nevyzvednuté Zásilky bude postupováno takto:
  • Zasílatel Schránku otevře, uloženou Zásilku zapíše do protokolu, do kterého poznamená datum, číslo zakázky (je-li uvedeno), jméno příjemce
  • Příkazce i Příjemce bude o vyzvednutí Zásilky vyrozuměn na emailovou adresu a číslo telefonu, které Příkazce uvedl při uložení věci.
  • Věci budou uloženy ve sběrném skladu po dobu 2 měsíců ode dne jejich vyzvednutí ze Schránky Zasílatelem.
  • Pokud se ve lhůtě 2 měsíců o uloženou zásilku přihlásí oprávněná osoba, bude jí Zásilka vydán ve sběrném místě proti úhradě nákladů dle ceníku Zasílatele.
  • Po uplynutí lhůty 2 měsíců bude Zásilka otevřena, zpeněžitelné věci prodány, výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladů spojených se skladováním věci. Nezpeněžitelné věci budou zlikvidovány. O prodeji a likvidaci věcí bude proveden záznam do protokolu.

 

VIII. Odpovědnost Zasílatele za škodu, reklamace 

 1. Zasílatel odpovídá zákazníkovi za skutečnou škodu na uložených věcech, pokud škoda vznikla chybou na straně Zasílatele nebo jím provozovaného systému. Náhrada za škodu na převzatých nebo uložených věcech se omezuje částkou ve výši 20.000,- Kč. Náhrada za věci vyloučené z přepravy je vyloučena. Vyloučena je také náhrada škody související se ztrátou nebo poškozením převzatých nebo uložených věcí, jako je například ušlý zisk, ztráta příležitosti, propadnutí jízdenek, letenek. Zákazník je povinen při uplatnění požadavku na náhradu škody prokázat, jaké věci a v jaké ceně byly obsahem Zásilky.
 2. Pro oznámení reklamace může Příkazce použít formulář umístěný na Webových stránkách. Zasílatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zasílatel je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Příkazce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Příkazce požaduje, 
  jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že je Zásilka viditelně poškozena již při jejím vyzvednutí ze Schránky nebo doručení, zejména je viditelně poškozený obal, je Příkazce povinen zajistit, aby Příjemce poškození Zásilky zdokumentoval. Příkazce je povinen bez zbytečného prodlení o poškození Zásilky informovat Zasílatele. V případě poškození Zásilky, které není zjevně patrné již při jejím vyzvednutí ze Schránky nebo doručení je Příkazce povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 48 hodin od vyzvednutí Zásilky ze Schránky Příjemcem nebo po doručení Příjemci.
 3. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zasílatel s Příkazcem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Příkazce má právo od Zasílatelské smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Příkazce (uplatnění práva z vadného plnění) Zasílateli.
 4. Zasílatel písemně informuje Příkazce o výsledku reklamace. V případě oprávněné reklamace spočívají v nesprávném doručení Zásilky, bude jejím vyřízení výhradně bezhotovostní převod slevy z ceny zpět na platební kartu, ze které byla platba provedena nebo dodání nového obstarání přepravy. V individuálně dohodnutých případech je možný převod slevy z ceny obstarání přepravy na bankovní účet určený Příkazcem v reklamačním protokolu.
 5. V případě oprávněné reklamace má Příkazce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Příkazce u Zasílatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace.
 6. Zasilatel nezaručuje den ani čas doručení Zásilky. Jakákoliv prohlášení ve vztahu ke dni a času doručení Zásilek jsou považována pouze za indikativní a pro informační účely a nejsou pro Zasilatele závazné.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Ochrana osobních údajů 

 1. Zasílatel při obstarání přepravy zpracovává osobní údaje pro zajištění smluvní povinnosti a pro splnění zákonných podmínek.
 2. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů při obstarávání přepravy jsou obsahem samostatného dokumentu nazvaným „Zásady ochrany osobních údajů“

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškerá ujednání mezi Příkazcem a Zasílatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Zasílatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uzavření Zasílatelské smlouvy je možné pouze v českém jazyce.
 2. Zasílatel není ve vztahu k Příkazci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Zasílateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Zasílatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku její užití v rozporu s jeho určením. Příkazce nesmí při využívání Aplikace používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Příkazce uzavřením Smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Zasílatel neodpovídá za škodu, která může vzniknout v důsledku nedoručení, poškození či ztráty Zásilky v důsledku výskytu vyšší moci, kterou se rozumí zejména válka, stávka, požár, živelná pohroma a omezující opatření vyhlášené v důsledku vzniku epidemie.
 7. Příkazce vůči Zasílateli prohlašuje a zaručuje, že
  • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let,
  • zaplacením ceny obstarání přepravy neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje na zaplacení ceny obstarání přepravy
  • před zahájením užívání služeb Zasílatele se důkladně seznámil s těmito VOP, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  • Zasílatelská smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována Zasílatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 3.12.2021 a nahrazují v plném rozsahu dříve vydané všeobecné obchodní podmínky.
 9. Nedělitelnou přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou tyto přílohy vždy v posledním aktuálním znění zveřejněným na webových stránkách www.penguinbox.cz:

 

Platnost od 30.07.2021

 

« Zpět na právní dokumenty

info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14